10 nej našim členům

  

10 - NEJ NAŠIM ČLENŮM
 
Vážení členové,
dovolte mi, abych Vám představil balíček produktů, které pro Vás připravil management naší hospodářské komory ve spolupráci s představenstvem OHK UL a členskými firmami naší komory.
1. ROZHODČÍ ŘÍZENÍ – rychlé, odborné a efektivní řešení Vašeho sporu!
Pro členy hospodářské komory, již od roku 1999 při OHK UL působí Sdružení na podporu rozhodčího řízení jako nezávislý orgán pro zprostředkování možnosti rozhodování majetkových sporů nezávislými rozhodci podle právního řádu ČR. Za dobu působení tohoto orgánu jsme vyřešili již více než 30 obchodních sporů. Hodnoty sporů se pohybují od desítek tisíc do desítek milionů. Rozhodce si můžete vybrat buď ze seznamu rozhodců OHK UL nebo budeme akceptovat Vašeho rozhodce. Doporučené znění rozhodčí doložky jako součástí uzavíraných obchodních smluv (kupní, o dílo, apod.) najdete na www.ohk-ul.cz.
2. SLUŽBY CZECHPOINTU
Nabízíme plnohodnotné služby při ověřování výpisů z registrů státu (výpis z Obchodního rejstříku, výpis ze Živnostenského rejstříku, výpis z Rejstříku trestů, výpis z registru řidičů – BODIS), samozřejmostí je ověřování podpisů a listin (vidimace, legalizace). Pro členy OHK UL vše bez čekání po telefonické objednávky!
3. DOTAČNÍ PORADENSTVÍ – efektivní získání finančních prostředků z EU
Od roku 2002 se management OHK UL zabývá dotačním poradenstvím. Dotační poradenství provádíme, jak pomocí auditu možností Vaší firmy, tak přímým zpracováním dotační žádosti a veškerých povinných příloh. V rámci další spolupráce na dotací podpořeném projektu, nabízíme profesionální projektové řízení, a to včetně zajištění zadávacích řízení, zpracování monitorovacích zpráv o realizaci projektu, či jednání s dotčenými úřady a institucemi. Při zpracování jednotlivých projektů spolupracujeme také s renovovanými poradenskými společnostmi, které mají úspěšnou historii v tomto vysoce konkurenčním prostředí.
4. MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY – organizace obchodních misí na klíč
Pokouší se Vaše firma o expanzi na mezinárodní trh? Hledáte obchodního partnera v zahraničí? Na základě naší dlouholeté spolupráce se zahraničními partnery zprostředkováváme pro své členy tyto obchodní a mezinárodní vztahy. Specializujeme se především na trhy: Německa (IHK Dresden), Chorvatska (Privredna komora Split), Srbska (Privredna komora Beograd, Vojvodina), Rumunska (HK Bukurešť), Ruska (HK Vladimír), Běloruska (HK Minsk), Filipín (Free port Subic) a Moldávie.
5. ZALOŽENÍ A SPRÁVA SVĚŘENSKÉHO FONDU
Založíme Vám všechny typy svěřenských fondů. Uděláme z Vašeho majetku majetek bez právní subjektivity a budeme ho společně s Vámi spravovat. Učiníme z Vás nebo z Vámi určeného beneficienta příjemce výnosů z tohoto majetku. Pomocí fondu můžeme zajistit i výrazné snížení mzdových nákladů u Vašich zaměstnanců.
6. ATA KARNETY, CERTIFIKACE
OHK UL nabízí svým členům konzultace k aktuální celní problematice v oblasti vývozu a dovozu. Umožňuje klientům vystavit karnety ATA, mezinárodní doklady k vývozu a opětovnému dovozu zboží zpět (např. výstavy, výkon povolání, obchodní vzorky), ověřit dokumenty potřebné pro mezinárodní obchod (např. osvědčení o původu zboží, obchodní faktury). K těmto službám, k jejich vystavování mají zaměstnanci OHK UL oprávnění jako jediní na území Ústeckého kraje, jsou v kanceláři OHK prodávány také potřebné tiskopisy, a to včetně poradenské služby, jak je správně vyplnit.
7. ZALOŽENÍ A SPRÁVA FIREMNÍCH FACEBOOKOVÝCH STRÁNEK
Založíme Vám a budeme spravovat Vaše firemní Facebook stránky, tak abychom podpořili konkurenceschopnost Vaší firmy a propojili jednotlivé aktivity členských firem Hospodářské komory. Facebook je v současnosti jedním z nejsilnějších nástrojů k propagaci jakéhokoli obsahu, služby nebo produktu.
8. ČASOPIS OHK UL a OHK Děčín
Ve spolupráci s OHK Děčín vydáváme měsíčně a elektronicky rozesíláme Newsletter, kde najdete pravidelně tyto kapitoly: aktuality, pozvánky, programy podpory, kalendář akcí, veřejné zakázky a zahraniční poptávky.Dále rozesíláme pravidelně svým členům informace o dotačních titulech a o možnosti připomínkování jednotlivých zákonů (u těch, kteří o tuto službu projevili zájem).
9. POMOC PŘI ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍCH PROBLÉMŮ
V případě personálních problémů, kdy nemůžete získat kvalitní české zaměstnance, Vám zajistíme zaměstnance z ciziny, a to ve spolupráci s pracovní agenturou se zastoupením pro Ústecký kraj. Zajistíme zaměstnance ze všech možných zemí světa a ze všech možných oborů, od zajištění pečovatelky přes dělnické profese až k IT expertům.
 10. ČESKO-SASKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM, EU-POINT PŘI OHK UL
Ve spolupráci s IHK Dresden jsme pro naše členy založili Česko-saské informační centrum. Spolupracujeme také s advokátní kanceláří Marcella Pawelka z Frankfurtu nad Mohanem, která pro naše členy poskytuje první právní konzultaci zdarma a každoročně pořádá přednáškové turné v českém jazyce. Dále jsme založili EU-POINT, kde Vám pomůžeme odpovědět na otázky týkající se podnikání na vnitřním trhu EU, a to ve spolupráci s kancelářemi CzechTrade a ostatními hospodářskými komorami. Jednotlivé problematiky se mohou týkat např. zakázek získaných v EU, řešení problémů s úřady v EU, otevření podnikání v jiné zemi, obchodování s výrobky v EU, atd.
   
 
 CO DĚLÁME PRO ZLEPŠENÍ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ
Členství v obchodních a hospodářských komorách je vnímáno na celém světě jako prestižní záležitost a potvrzení solidnosti. Členové komor jsou u nás i v zahraničí plně respektováni a uznáváni. V rámci zajištění kvalitních služeb pro naše členy dále nabízíme:
 
 
­        Osvědčení pro zahraniční partnery
Dle zákona č. 301/1992 Sb. § 4 odst. 1, písmena g) Hospodářská komora České republiky, v rámci své působnosti vystavuje osvědčení o skutečnostech důležitých  v právních vztazích, které vznikají v mezinárodním obchodě; tato osvědčení mají povahu veřejných listin a jsou opatřena kulatým úředním razítkem Hospodářské komory České republiky. Listiny vystavuje výhradně Hospodářská komora České republiky.
 
 
­        Zahraniční vztahy
Pomáháme svým členům při prosazování jejich podnikatelských záměrů a zájmů v zahraničí, informujeme je o podmínkách vstupu na zahraniční trhy, podporujeme vyhledávání a navazování kontaktů s potenciálními partnery v zahraničí, umožňujeme jim účast na tuzemských i zahraničních podnikatelských akcích, veletrzích a výstavách.
 
  
­        Vzdělávání
Klademe velký důraz na vzdělávání. Podporujeme provázání vzdělávacího systému s trhem práce. Zde je třeba sladit nabídku na straně absolventů počátečního vzdělávání a poptávku na straně firem. V tomto směru realizujeme celou řadu aktivit ve spolupráci s páteřními školami našeho kraje, a to zcela v souladu s konkrétními potřebami našich členů. Při získávání finančních prostředků pro vzdělávání zaměstnanců spolupracujeme s Úřadem práce.
 
 
­        Rekvalifikace, profesní zkoušky
Hospodářská komora České republiky má oprávnění zkoušet profesní kvalifikace v několika desítkách oborů, které byly vytipovány na základě potřeb trhu práce.
 
 
­        Připomínkování legislativy
Hospodářská komora České republiky je povinným připomínkovým místem u zákonů týkajících se podnikání. Pro své členy může prosadit legislativní změny během legislativního procesu.

Rychlé odkazy