PROGRAM Úspory energie – Energeticky efektivní budovy – Výzva I

Vyhlášení výzvy: 30. 6. 2017

Zahájení příjmu: 17. 7. 2017
Ukončení příjmu: 17. 11. 2017
 
Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.
 
Základní charakteristiky:
Kdo může žádat (příjemci podpory):
 • malé, střední i velké podniky
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):
 • max. míra podpory: malý podnik 80% ZV, střední podnik 70% ZV, velký podnik 60% ZV
 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 200 tis. Kč a maximálně do výše 200 tis. €
Na co lze získat podporu (podporované aktivity):
 • podpora výstavby nových energeticky efektivních budov,
 • podpora výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám, v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů
Způsobilé výdaje projektu:
1. Projektová dokumentace stavby
Externě nakupované služby projektantů při tvorbě dokumentace – V rámci této výzvy je ZV pouze:
Dokumentace pro stavební povolení včetně Průkazu energetické náročnosti budov (DSP) – rozsah dle přílohy č. 5 k vyhlášce 499/2006 Sb., k PENB je potřeba přiložit všechny dílčí výpočty, a to výpočet součinitelů prostupu tepla konstrukcí U [Wm-2K-1], výpočet průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem [Wm-2K-1], výpočet referenční hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla budovy Uem,R [Wm-2K-1], výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění E [kWh m-2rok-1] obsahující důležité vstupní údaje nezbytné pro zpětnou kontrolu výpočtu, výpočet měrné neobnovitelné primární energie E [kWh m-2rok-1] obsahující důležité vstupní údaje nezbytné pro zpětnou kontrolu výpočtu, výpočet měrné roční potřeby tepla na chlazení E [kWh m-2rok-1] obsahující důležité vstupní údaje nezbytné pro zpětnou kontrolu výpočtu, výpočet nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období θ ai,max [°C]. Součástí DSP nebo PENB musí být nákresy budovy s vyznačením systémové hranice obálky budovy a přehledný výpočet energeticky vztažné plochy.  Dokumentace pro provedení stavby (DPS) - rozsah dle přílohy č. 6 k vyhlášce 499/2006 Sb.
Maximální absolutní výše dotace na DSP a DPS činí 350 tis. Kč a současně maximálně 2 % celkových investičních nákladů na stavbu.
 
2. Inženýrské sítě
Výdaje na zřízení potřebných napojení na veřejné sítě.
 
3. Novostavba, nástavba a přístavba stavby
Pořizovací cena novostavby včetně veškerého technického zařízení budovy (TZB).
Pořizovací cena nástavby, kterou se stavba zvyšuje a přístavby, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně propojena s dosavadní stavbou.
Jedná se zejména o výdaje na následující stavební práce:
- architektonicko-stavební řešení
- zdravotně technické instalace (kanalizace, vodovod)
- plynová odběrná zařízení
- vzduchotechnika
- vytápění
- chlazení
- měření a regulace
- elektroinstalace (silnoproud a slaboproud)
- požárně-bezpečnostní opatření atd.
 
V rámci této položky nejsou způsobilé výdaje, které se vztahují ke stávající stavbě. Výdaje na technické zhodnocení budov musí být v účetnictví vedeny jako výdaje na dlouhodobý hmotný maj.
 
4.Technický dozor investora
Maximální výše způsobilých výdajů na výkon technického dozoru 150 Kč/m2 energeticky vztažné plochy.
 
5. Blower Door test
Maximální výše způsobilých výdajů na Blower Door test max 10 Kč/ m3. Objem budovy je určen výpočtem v PENB. jetek.
Specifika a omezení:
 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • nejsou podporována komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace
 • nejsou podporovány aktivity výzkumných, vývojových a pilotních projektů
 • nepodporuje se rekonstrukce bytových a rodinných domů a veřejných budov
 • nepodporují se budovy sloužící pro zemědělskou výrobu
 • v rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 10 žádostí o dotaci
 • budova musí plnit parametry téměř nulové budovy podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů musí být min 5 % z celkové dodané energie
 • projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie
Systém sběru žádostí:
 • kolový
Bližší informace k výzvě, vč. příloh zde

Rychlé odkazy