≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Aktuální informace pro podnikatele v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19

Aktuální informace pro podnikatele v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19

aktualizováno: 19. 05. 2020

Vážení členové OHK UL,

níže předkládáme nejaktuálnější informace související s výskytem onemocnění COVID-19.

Vláda schválila záruční program COVID III pro firmy zasažené koronavirem

Cílem programu COVID III je podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Jakou záruku ČMZRB nabízí:

 • až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců
 • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců
 • maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč
 • doba ručení max. 3 roky

Podpora je poskytována formou ručení ČMZRB spolupracující bance za portfolio transakcí konečných příjemců.

Na co lze zaručovaný úvěr využít:

K úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.

Pro koho je program COVID III určen:

Program je určen pro živnostníky a podniky do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Podnikatel o podporu žádá formou žádosti o úvěr u spolupracující banky, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení pro Program COVID III.

Kolik peněz je v programu COVID III alokováno:

Podle informací MPO na program je alokováno 150 miliard korun, což znamená, že ČMZRB bude moci zaručit úvěry u komerčních bank až v objemu 500 miliard korun a podpořit tak kolem 150 tisíc OSVČ a podniků.

Platnost programu COVID III:

Od 18. května 2020 do 30. června 2024

 

28. 04. 2020

MPSV: Program Antivirus se prodlouží do konce května

Vláda ČR na svém včerejším zasedání schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na prodloužení programu na ochranu zaměstnanosti Antivirus.

Období, kdy budou zaměstnavatelům propláceny náklady vynaložené na náhrady mezd včetně povinných odvodů, bylo prodlouženo o jeden měsíc, tedy až do 31. 5. 2020.

V době schválení programu Antivirus nebylo zřejmé, jakým způsobem se bude vyvíjet epidemiologická situace, ani jak dlouho budou trvat krizová opatření vlády, resp. mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví. Současný harmonogram počítá s uvolňováním podnikatelských činností a opatřeními ve školách a v sociálních službách v průběhu celého května. V mnoha případech tak budou i nadále trvat překážky v práci na straně zaměstnavatele, zapříčiněné krizovými či mimořádnými opatřeními.

Zaměstnavatelé, u kterých bude nadále přetrvávat překážka v práci z důvodu omezení či uzavření provozu, budou moci žádat o refundaci náhrad mezd včetně povinných odvodů i za měsíc květen.

Program Antivirus má za cíl zabránit propouštění zaměstnanců. V rámci programu jsou Úřadem práce ČR poskytovány zaměstnavatelům příspěvky na refundaci náhrad mezd včetně povinných odvodů za dobu překážek v práci na straně zaměstnavatele z důvodu omezení či uzavření provozů.

Podávání žádostí o příspěvek z programu Antivirus bylo zahájeno dne 6. dubna 2020 a ke dni 24. dubna bylo podáno celkem 42 731 žádostí, z čehož u 91 % již byla uzavřena dohoda o poskytnutí příspěvku. K výplatě bylo odesláno 17 896 žádostí a vyplaceno bylo téměř 930 milionů Kč. Prostřednictvím Antiviru bylo podpořeno 179 900 zaměstnanců.

20. 04. 2020

Výstupy z jednání vlády:

 • V režimu legislativní nouze směřuje do sněmovny i vládní novela ošetřovného, která zpětně od 1. dubna až do otevření škol, nejdéle do 30. června zvyšuje ošetřovné pro zaměstnance pečující doma o děti z 60 na 80 % průměrného výdělku.
 • Po několika týdnech nejspíš sněmovna přijme další novelu zákona o státním rozpočtu. Tentokrát bude o schodku už ve výši 300 mld. KčStát by měl rovněž poskytnout novou zákonnou záruku ČMZRB ve výši 150 mld. Kč na její programy COVID, přičemž během pondělní schůze vlády byla původní, ministryní financí poněkud skromněji navržená velikost záruky, zvýšena o 100 mld. Kč.
 • Na prvním zasedání obnovené NERV byly v pondělí večer diskutovány 2 legislativní záměry vlády – zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a zavedení zpětného uplatňování ztrát v dani z příjmů. K oběma záměrům se stavíme v zásadě pozitivně. Vzrušená výměna názorů se týkala hodnocení dosavadních opatření vlády v boji proti koronaviru, což je tématem komorových anket. Detailněji se posuzovala úskalí aktuálně nastaveného tzv. kurzarbeitu nebo státních bankovních záruk. Polemiky vyvolal plán vlády na rozvolňování mimořádných opatření. Už nyní je a bude výzvou nejenom pro NERV také pokrizová podpora investic. Uvidíme, jak se debaty v rámci NERV promítnou do praktické politiky státu.

K 20. 4. 2020 mohou znovu otevřít provozovny řemeslníků, farmářské trhy, autobazary či autosalóny. Povoleno je rovněž konání svateb do deseti lidí a s venkovním tréninkem mohou v menších skupinách začít profesionální sportovci. Vláda plán otevírání obchodů a uvolnění dalších činností rozdělila do pěti etap ode dnešního dne až do pondělí 8. června. Harmonogram uvolňování restrikcí zde.

Do sněmovny se vracejí zákony, regulující nájemné z podnikatelských prostor a z bytů, kde senátoři zakotvují 80% státní záruku za dlužné nájemné. K prvnímu z těchto zákonů (o nájemném z prostor sloužících k podnikání) senátoři připojili i pokračování kompenzačního bonusu pro OSVČ po 30. dubnu, kdy výplata stávajících 25 tisíc končí, a to tak, že případný květnový bonus bude zahrnovat 31 dnů po 700 Kč a červnový bonus 30 dnů po 900 Kč. Tento návrh se tak ve sněmovně potká se samostatným vládním řešením, které zachovává nyní platnou denní kompenzaci ve výši 500 Kč, ale druhé bonusové období napevno definuje jako delší až do 8. června, tedy 39 dní, a připouští případné třetí bonusové období i po 8. červnu (také po 500 Kč denně), o jehož délce má ale rozhodovat sama vláda. V každém případě tedy kompenzační bonus 30. dubnem neskončí.

Prezident republiky dnes podepsal zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu.

 • Jeho obsahem je mimo jiné prodloužení mandátu členů orgánů právnických osob. V praxi to znamená, že pokud skončil členům těchto orgánů mandát v průběhu období, kdy platila mimořádná opatření, automaticky dochází k prodloužení jejich mandátu. Tento mandát bude trvat ještě další 3 měsíce po ukončení mimořádných opatření. Zároveň platí, že všechny orgány mohou po dobu platnosti mimořádných opatření operativně zasedat, přijímat rozhodnutí a volit per rollam nebo prostřednictvím videokonference, i kdyby takové možnosti neměly upraveny ve svých vnitřních předpisech nebo je tyto přímo zakazovaly.
 • Další významnou novinkou je tzv. „mimořádné moratorium“prostředek ochrany před úpadkem, které má obdobné účinky jako insolvenční návrh (včetně omezení možnosti nakládat se svým majetkem), avšak na druhou stranu umožňuje čerpat prostředky veřejné podpory na zmírnění dopadů epidemie. A dalším jeho významným prvkem je, že úpadce po dobu trvání mimořádného moratoria nemusí podávat insolvenční návrh sám na sebe.

07. 04. 2020

Vláda může prodloužit nouzový stav pouze do čtvrtka 30. 4. 2020. Sněmovna s tím po 5,5hodinové debatě 7. 4. 2020 souhlasila kvůli nynější koronavirové krizi. Připomínáme, že kabinet původně žádal poslance o prodloužení nouzového stavu až do pondělí 11. května, neboť sám kabinet může nouzový stav vyhlásit nejvýše na 30 dnů. Za současné situace by tak skončil v sobotu 11. 4. 2020. Co to znamená pro podnikatele v praxi? Nadále platí vládou přijatá mimořádná opatření omezující svobody podnikání, volného pohybu osob i v oblasti dopravy.

01. 04. 2020

Vláda na své schůzi dne 1. 4. 2020 schválila řadu návrhů důležitých pro podnikatele, které však musí ještě projednat a schválit parlament:

 • Pro všechny je zásadní prodloužení nouzového stavu do 11. 5. 2020.
 • Pro podnikatele jako klienty bank je důležitá možnost požádat z důvodu pandemie o moratorium na splátky bankovních úvěrů (jistiny i úroků) na 3 až 6 měsíců s tím, že lhůta pro splacení úvěru se prodlouží o dobu přerušení splácení; přitom výše příslušného úvěru sjednaného a čerpaného před 26. 3. 2020 není omezena. Více informací zde.
 • Podnikatelů v roli věřitelů se bude týkat obdobné moratorium na splácení spotřebitelských úvěrů.
 • Pro podnikatele jako nájemce i pronajímatele je významné moratorium na úhradu nájemného na 3 měsíce (do 30. 6. 2020) s tím, že odložené nájemné musí být zaplaceno do 2 let. Podnikatelé jako poskytovatelé nájemního bydlení nebudou moci po omezenou dobu dát výpověď z nájmu pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného.
 • Vláda rovněž povolila další výjimku ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách. Od 2. 4. 2020 bude možno otevřít prodejny domácích potřeb, pokud nabízený sortiment zahrnuje ochranné pomůcky.

27. 03. 2020

Výstupy z jednání vlády 26. 3. 2020:

 • Ministerstvo zdravotnictví na základě jednání vlády vydalo mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, s výjimkou vybraných prodejen. Nově se do výjimek zařadilo zámečnictví, servis výrobků a strojů pro domácnost, myčky automobilů a také činnosti týkající se pohřbívání. Zákaz prodeje se také nevztahuje na poskytování ubytovacích služeb, a to osobám za účelem výkonu povolání a cizincům s pracovním povolením či do doby opuštění území České republiky. Zmírněný zákaz tak umožní mj. částečně otevřít hotely a penziony. Ubytovat se v nich bude možné například kvůli výkonu podnikání či práce, a to včetně cizinců s pracovním povolením na území ČR.
 • Vláda také vzala na vědomí vyhlášení programu podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 s názvem Ošetřovné pro OSVČ. Vyhlášením tohoto dotačního programu realizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu záměr podpořit živnostníky, kteří kvůli mimořádnému opatření vlády, jímž byly uzavřeny základní a střední školy, museli přestat vykonávat svou živnost a starat se o děti. Vláda už odsouhlasila, že stát těmto podnikatelům vyplatí 424 korun za den.
 • Živnostníci, kterým vládní nařízení poškodilo podnikání, budou dostávat od státu 15 tisíc korun měsíčně po dobu trvání omezení. Ministryně financí Schillerová připraví návrh zákona, který vláda schválí v pondělí.

25. 03. 2020

Výstupy z  jednání Senátu Parlamentu ČR 25. 3. 2020

Senátoři na mimořádné schůzi 25. 3. 2020 schválili a podpořili všechny vládní návrhy zákonů související s koronavirem ve znění, které mu předložili poslanci.

Pro podnikatele je důležitá především tato nová legislativa:

Návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

 • Dochází k odložení startu poslední vlny EET o 3 měsíce od ukončení nouzového stavu, tedy nejdříve k 1. 7. 2020.

Návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

 • Stát bude vyplácet ošetřovné za celou dobu uzavření škol kvůli koronavirové krizi, a to rodičům dětí do 13 let, kteří s potomky zůstali doma. Rodič dostane 60 procent redukovaného vyměřovacího základu, a to i zpětně. Příspěvek státu dostanou i OSVČ.

Návrh zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

 • Odpouští se na půl roku zálohy pojistného na sociální pojištění a prakticky se o polovinu snižuje pojistné, které budou muset příští rok OSVČ platit za letošek.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

 • Odpouští se na půl roku zálohy pojistného na zdravotní pojištění a prakticky se o polovinu snižuje pojistné, které budou muset příští rok OSVČ platit za letošek. Odsouvá se termín podání přehledu o příjmech a výdajích zdravotním pojišťovnám.

Předpokládáme, že všechny parlamentem projednané zákony urychleně podepíše i prezident republiky, a nová legislativa vstoupí brzy v platnost. Více informací k jednotlivým návrhům zákonů se můžete dočíst na webových stránkách Senátu PČR.

Novelu Zákona o státním rozpočtu na rok 2020 prezident republiky Miloš Zeman podepsal již dnes. V tomto případě se senát dle nastavených legislativních pravidel novelou nezabývá.

Schválený schodek letošního státního rozpočtu se zvýší z původních 40 miliard na 200 miliard korun, čímž se mj. vytvoří prostor pro kompenzační výdajové programy i pro úlevy na daních a pojistném.

Na základě výsledků dnešního jednání prezidia HK ČR přicházíme s dalším námětem k již zveřejněnému devatenácteru, který se v posledních dnech ozývá z naší členské základny:

 • Odvádění DPH pouze z uhrazených faktur. MF by mělo využít prostor daný evropskými směrnicemi a urychleně připravit novelu zákona o DPH, která by prozatím dočasně zavedla alespoň pro některá plnění tzv. hotovostní princip odvádění daně. V souvislosti s mimořádnými problémy v cash flow odběratelů se řada zejména malých firem dostává do problémů, když má zaplatit daň z poskytnutého zboží nebo služby, aniž by za ně dostala zaplaceno.

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý požádal ministryni práce i ministryni financí, aby vládou schválený program státních kompenzací pro zaměstnavatele, tzv. Cílený program podpory zaměstnanosti Antivirusbyl ve prospěch zaměstnavatelů upraven. Pro vás zaměstnavatele bude klíčová metodika, podle níž budete moct žádat stát o podporu. MPSV jsme proto dnes večer navrhli několik úprav této metodiky, kterými chceme dosáhnout spravedlivých parametrů programu. Jako příklad uvedeme tyto dva:

 • Podle našich analýz výše příspěvku přepočítaná na 1 zaměstnance by byla nyní „zastropována“ příliš nízko. Stát se sice chystá přispívat na vyplácené náhrady mezd 50 nebo 80 %, jenže tato nahrazovaná měsíční mzda bude limitována mediánem, tedy částkou 31 tisíc Kč. A to je problém. Firmy s vyššími mzdami – a nemusí to být ani výrazně nadprůměrné mzdy – by tak dostaly od státu relativně méně.
 • Druhý příklad. Zaměstnavatel by z náhrad mezd odváděl také odvod zdravotního a sociálního pojistného „za sebe“. To fakticky snižuje váhu státního příspěvku na celkových mzdových nákladech firem. Proč? Protože z každé obdržené stokoruny zaměstnavatel obratem státu odvede 34 Kč. Požádali jsme proto, aby stát dočasně zrušil měsíční odvody pojistného, přechodně je výrazně snížil nebo je alespoň na půl roku odložil s postupným splácením v následujících letech.

Věříme, že nám MPSV vyjde vstříc. Jakmile bude metodika hotová, vysvětlíme vám, jak tuto podporu čerpat.

Pro všechny z vás, kteří zvažují s ohledem na současné okolnosti přerušení živnosti, jsme shromáždili na webu věnovanému Právnímu elektronickému systému potřebné informace k tomuto kroku – více zde. Další užitečné informace pro OSVČ naleznete v tomto dokumentu.

Hospodářská komora reprezentovaná Zdeňkem Zajíčkem, prezidentem ICT Unie, se v tuto chvíli snaží společně s Českou bankovní asociací a Ministerstvem vnitra ČR najít cestu, jak si zřídit na dálku datovou schránku prostřednictvím bankovní identity, kterou již nyní podnikatelé přistupují k internetovému bankovnictví. Pokud bychom nalezli technické a právní řešení, mohlo by se něco takového zprovoznit do 14 dnů. Společné expertní týmy na tom každý den intenzivně pracují, takže již během několika hodin či dnů bude jasno, zda bude tato možnost realizovatelná. V kladném případě by už nikdo z podnikatelů nemusel chodit na pobočku České pošty a jiných úřadů, a mohl by si datovou schránku zřídit z pohodlí domova.

Dnes jsme navázali spolupráci se společností Wolters Kluwer, která patří k předním odborným vydavatelstvím v České republice, ohledně zpřístupnění katalogu vzoru smluv. Tuto jedinečnou možnost brzy zpřístupníme pro všechny členy Hospodářské komory ČR zcela zdarma. Věřím, že o spuštění této nabídky vás budeme informovat již zítra.

Připomínáme, že také Deník shromažďuje příběhy vás, živnostníků, na které tvrdě dopadla vládní opatření. Redakce Deníku spolu s Hospodářskou komorou pomáhá zodpovídat dotazy čtenářů. Jak živnostníci hodnotí kroky vlády? Čtěte zde. Deník také dnes upozorňuje, že úřady práce začínají plnit propuštění zaměstnanci zde.

V návaznosti na pondělní informaci o iniciativě Zdeňka Pohlreicha, která spočívá v rozvozu jídel zdarma složkám integrovaného záchranného systému, vám chceme upřímně poděkovat, že i v této pro mnohé složité ekonomické situaci přispíváte. I díky vám se podařilo vybrat již přes 1,2 mil. Kč. Pro všechny zájemce o zapojení připomínáme, že přispět lze na transparentní účet KB 6770217/0100.

V souvislosti s rozhodnutím vlády budeme služby Hospodářské komory – ověřování osvědčení (certifikátu) o původu zboží, vydávání karnetu ATA a dalších průvodních dokladů – provádět v omezeném režimu, pouze poštovním stykem. Pracoviště CzechPoint je dočasně uzavřeno. Podrobněji čtěte zde.

Hospodářská komora ČR rovněž intenzivně komunikuje se svými regionálními komorami i živnostenskými společenstvy. Společně tak analyzujeme negativní dopady pro podnikatele a sumarizujeme návrhy možných kompenzačních řešení. Ty využíváme při dalších jednáních s příslušnými orgány státu.

23. 03. 2020

Vláda České republiky schválila 20. 3. 2020 dvě klíčová usnesení:

A) Usnesení vlády České republiky č. 262 schvalující finanční příspěvek pro OSVČ – ošetřovné

Cílem podpory je finanční příspěvek kompenzující OSVČ opatření proti koronaviru – ošetřování člena rodiny (OČR) – ve výši 424 Kč za každý den OČR na dobu až 31 dní. Podrobné informace naleznete zde.

B) Usnesení vlády České republiky č. 267 o přeshraničních pracovnících a o cizincích, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty, a o možnosti cizinců změnit zaměstnání bez 6-ti měsíční podmínky předchozího zaměstnání

Důsledkem tohoto usnesení je, že cizinec pracující v ČR na zaměstnaneckou kartu může od 20. 3. 2020 do konce nouzového stavu změnit zaměstnavatele nebo pracovní pozici i dříve než po 6 měsících. Výše uvedené opatření bylo implementováno prostřednictvím novelizace zákona o pobytu cizinců v loňském roce. Změna však musí být nadále ohlášena na MV dle zákonem stanovených podmínek. Více informací včetně formuláře ke změně jsou Vám k dispozici zde.

Ani tato opatření nevnímáme jako dostačující, proto dnes prezident Hospodářské komory se zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR na společné tiskové konferenci vyzval vládu, aby ještě během víkendu nastartovala kurzarbeit. Firmy totiž potřebují od státu okamžitou pomoc, aby nemusely propouštět zaměstnance, pro které kvůli opatřením proti koronaviru nemají dost práce. Bližší informace naleznete zde.

Hospodářská komora na základě podnětů svých členů aktualizovala opatření, jejichž cílem je ochránit pracovní místa v podnicích, zaměstnavatele a živnostníky před insolvencemi a zachránit české hospodářství před kolapsem. Shrnujeme je v 19 požadavcích, které prosazujeme při vyjednávání s vládou, úřady a bankami. Naleznete je na této stránce pod tabulkou.

MPSV na zveřejnilo 20. 3. 2020 Pracovněprávní desatero boje s koronavirem. 

Vzhledem k velkému množství dotazů k Certifikátu o zásahu vyšší moci zveřejňujeme aktualizované informace zde. Prostřednictvím tohoto osvědčení se může zaměstnavatel zprostit povinnosti např. k náhradě škody, jestliže bude prokázáno na základě předložené smluvní dokumentace, že se jedná o mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku.

Deník na straně živnostníkůJak (ne)zvládáte současnou situaci, pomáhá vám stát dostatečně, co byste potřebovali, když jste v úzkých? Prezident Hospodářské komory se 20. 3. 2020 dohodl s Deníkem, který se příběhům živnostníků a malých podnikatelů pozorně věnuje na svých stránkách i na webu www.denik.cz/podnikani, že své příběhy a zkušenosti můžete psát také na e-mail zivnostnici@denik.cz. Podělte se o své podněty a stížnosti se čtenáři Deníku, poskytneme odbornou podporu zodpovídání dotazů.

V souvislosti s rozhodnutím vlády budeme služby Hospodářské komory – ověřování osvědčení (certifikátu) o původu zboží, vydávání karnetu ATA a dalších průvodních dokladů – provádět v omezeném režimu, pouze poštovním stykem. Pracoviště CzechPoint je dočasně uzavřeno. Podrobněji čtěte zde.

Hospodářská komora ČR rovněž intenzivně komunikuje se svými regionálními komorami i živnostenskými společenstvy. Společně tak analyzujeme negativní dopady pro podnikatele a sumarizujeme návrhy možných kompenzačních řešení. Ty využíváme při dalších jednáních s příslušnými orgány státu.

Zdroj: HK ČR (https://www.komora.cz/koronavirus/)

Copyright © 2020 Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem