≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Rozhodčí řízení

Od roku 1999 při OHK UL působí Sdružení na podporu rozhodčího řízení jako nezávislý orgán pro zprostředkování možnosti rozhodování majetkových sporů nezávislými rozhodci podle předpisů o rozhodčím řízení (Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů) a zajišťuje administrativní úkony s rozhodčím řízením spojené.

Doporučené znění rozhodčí doložky jako součásti uzavíraných obchodních smluv (kupních, o dílo, apod.):

Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory, které by v budoucnu vznikly z této smlouvy, jakož i spory, které vzniknou v souvislosti s touto smlouvou, a to i v případě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno (dále jen spory), budou rozhodovány v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů rozhodcem …………………………………………… Doručovací adresou rozhodce je korespondenční adresa OHK UL, Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem. Místem řízení je sídlo rozhodce. Rozhodčí řízení je vždy neveřejné.
V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., se smluvní strany dohodly, že spor bude rozhodován bez nařízení ústního jednání, na základě listinných důkazů předložených stranami, dle zásad spravedlnosti. Rozhodce je oprávněn ústní jednání kdykoliv nařídit, a to hlavně v případě, kdy rozhodce nebude písemné podklady považovat za dostačující. Dále se smluvní strany dohodly, že rozhodci bude uhrazen poplatek za rozhodčí řízení ve výši 2,5% z hodnoty sporu, minimálně však 4.000,- Kč. Zaplacený rozhodčí poplatek je součástí náhrady nákladů řízení, stejně tak náklady právního zastoupení dle vyhlášky 177/1996 Sb. jakož i další náklady, které strany sporu v rámci rozhodčího řízení účelně vynaložily k obraně svých práv. Rozhodce zašle žalobu s výzvou k vyjádření žalovanému, který je povinen se vyjádřit do 7 dnů od doručení výzvy a spolu s vyjádřením předložit důkazy na podporu svých tvrzení. Nevyjádří – li se žalovaný do 7 kalendářních dnů ode dne doručení žaloby, mohou být skutečnosti uvedené v žalobě považovány za nesporné. Dále se smluvní strany dohodly, že doručování v rámci smluvního vztahu a v rozhodčím řízení se řídí příslušnými ustanoveními o. s. ř. a v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona             č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, se doručování veškerých písemností provádí na adresu bydliště/sídla, místa podnikaní smluvních stran, jak je uvedeno v záhlaví této smlouvy (doručovací adresa). V případě jakékoliv změny doručovací adresy je smluvní strana, u které změna nastala, povinna oznámit druhé smluvní straně změnu své doručovací adresy prokazatelným způsobem, jinak na takovou změnu nemusí být brán při doručování zřetel a doručení tak může být účinně provedeno odesláním písemností na doručovací adresu. Rozhodčí nález je konečný a nemusí být odůvodněn. Strany nesjednávají možnost přezkumu nálezu dle ZRŘ. Proti rozhodcem vydanému rozhodčímu nálezu nejsou přípustné opravné prostředky. Ve smyslu §28 ZRŘ nabývá rozhodčí nález dnem doručení účinku pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný.
 
Seznam rozhodců OHK UL:
 
JUDr. Pavel Mareček, advokát – ČAK reg. č. 6801, IČ: 156 96 189,
se sídlem Vaníčkova 1070/29, 400 01 Ústí nad Labem.
JUDr. Zdeněk Grus, advokát – ČAK reg. č. 10611, IČ: 713 32 286,
se sídlem Resslova 1754/3, 400 01 Ústí nad Labem.
Mgr. Jiří Kalach, insolvenční správce, sídlem V Zahrádkách 10, 400 01 Ústí nad Labem.
Copyright © 2018 Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem