≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Karnet ATA a certifikační služby

KAPITOLY

Co je karnet ATA?

 

Karnet ATA je mezinárodní celní doklad pro dočasný vývoj a dovoz zboží, který Vám:

– šetří devizové prostředky a čas (skutečná devizová úspora se odhaduje nejméně na 10 % hodnoty zboží, krytého karnetem ATA, při dočasném vývozu a dovozu zboží krytého karnetem ATA, se neskládá v zemi dovozu celní jistota v devizách),

– zajišťuje rychlé celní odbavení,

– umožňuje snadnou manipulaci s vyváženým zbožím.

 

K čemu je vhodný karnet ATA?

 

Karnet ATA může být použit při dočasných vývozech a dovozech zboží (výstavní vzorky a profesní materiál) do zahraničí, bez povinnosti skládání celních jistot v devizách v zemi dočasného dovozu za předpokladu, že stát dočasného dovozu je členem mezinárodní Úmluvy o karnetu ATA. Předměty, které se mohou dovážet a vyvážet na karnety ATA, jsou podrobně uvedeny v mezinárodních úmluvách, k jejichž praktickému provádění karnety ATA slouží. Karnety ATA kryjí tedy dočasný dovoz a vývoz těchto předmětů:

 

a) zařízení potřebné pro výkon povolání, t. j. zejména:

– zařízení pro tisk nebo rozhlasové vysílání,

– kinematografická zařízení (včetně filmů),

– ostatní odborná zařízení (nástroje) jako jsou: zařízení pro montáž, zkoušení, ověřování, kontrolu, údržbu nebo opravu strojů, závodů, dopravních prostředků apod., měřící, kontrolní nebo zkušební přístroje a zařízení (včetně el. přístrojů a upínadel),

– přístroje a zařízení pro fotografování strojů a zařízení během montáže nebo po montáži,

– zařízení pro výkon povolání obchodníků, obchodních poradců, výrobních a finančních odborníků a osob vykonávajících podobná povolání,

– zařízení nezbytná pro odborníky provádějící typografický průzkum nebo geofyzikální výzkumné práce,

– nástroje a přístroje potřebné pro lékaře, chirurgy, zvěrolékaře a a osoby vykonávající podobná povolání,

– zařízení potřebná pro archeology, paleontology, geografy, zoology a jiné vědecké pracovníky,

– zařízení potřebná pro umělce, divadelní společnosti a orchestry,

– zařízení potřebná pro přednášky a výklady,

– dopravní prostředky určené nebo zvlášť upravené pro výše uvedené účely, jako jsou ambulantní kontrolní jednotky, pojízdné dílny a laboratoře.

Pokud jde o „ostatní odborná zařízení“ nezahrnuje úmluva zařízení, jichž se používá pro vnitřní dopravu nebo průmyslovou výrobu, balení zboží nebo využití přírodních zdrojů, pro obnovu, opravu nebo údržbu budov, pro přesun půdy a podobné práce.

 

b) zařízení určená pro vystavování nebo předvádění, předměty používané při vystavování zahraničních výrobků, a to:

– zboží nezbytné při předvádění vystavovaných cizích strojů nebo přístrojů, materiál pro stavbu a výzdobu a elektrické zařízení pro stánky zahraničních vystavovatelů,

– reklamní a jiný materiál, který je prokazatelně propagačním materiálem pro zahraniční vystavované zboží a přístroje pro jejich používání,

– zařízení včetně interpretačních přístrojů a filmů, jichž se používá při mezinárodních zasedáních, konferencích a kongresech.

Množství předmětů musí být přiměřené účelu dočasného dovozu. Tyto předměty nesmějí být půjčovány nebo pronajímány.

 

c) obchodní vzorky a reklamní firmy do 16 mm šíře:

Pod pojmem vzorky se rozumějí předměty, které představují určitý druh zboží již vyrobeného nebo předměty, které jsou modelem zboží, jehož výroba se připravuje. U vzorků musí být splněny následující podmínky:

– jsou dováženy za účelem získání objednávek zboží,

– nebudou prodány, ani dány do běžného užívání, pokud to není třeba k jejich provádění,

– jsou určeny ke zpětnému vývozu.

Předměty, které mají být v zahraničí opracovány nebo opraveny, nelze dovážet na karnet ATA.

 

Proč odpadá při použití karnetu ATA skládání celních jistot na dovozní dávky?

 

Protože skládání celních jistot je nahrazeno ručením obchodních komor zemí dočasného dovozu. V případě České republiky je jedinou záruční organizací za karnety ATA Hospodářská komora ČR.  Celní správě ČR ručí za zahraniční karnety a naopak zahraniční obchodní komory ručí svým celním správám za cizí karnety. Celní správa tedy obdrží záruku formou ručení místo jistoty skládané v devizách.

 

Čím je omezeno použití karnetu ATA?

a) územně – karnet lze použít jen ve smluvních zemích (do zemí EU se karnety ATA již nemusí vystavovat).

b) časově – doba platnosti karnetu je maximálně jeden rok od data vystavení, celní úřady mohou dobu platnosti přiměřeně zkrátit.

Podmínky získání karnetu ATA

 

Karnety ATA může používat:

– osoba zapsaná v Obchodním rejstříku,

– osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,

– osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,

– fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence podle zvláštního předpisu.

Doklad o registraci musí být předložen Hospodářské komoře ČR. Karnet ATA může být vystaven i fyzické osobě bez jakékoliv registrace po předložení platného občanského průkazu nebo pasu a složení celní jistoty, která činí jednu třetinu hodnoty zboží uvedené v karnetu ATA. Celní jistota se skládá u vystavujícího sdružení a vrací se držiteli až po odevzdání řádně projednaného karnetu ATA.

 

KAŽDÝ KARNET ATA SE MUSÍ KONZULTOVAT OSOBNĚ, EXISTUJE MNOHO VÝJIMEK!!!

 

Karnet ATA a certifikační služby                        

Jelena Šmejkalová

Tel: +420 774 492 285

E-mail: jelena.smejkalova@ohk-ul.cz

 

Otevírací doba

Pondělí                08:00 – 11:00      13:00 – 15:00 hodin

Úterý                    08:00 – 11:00      13:00 – 15:00 hodin

Středa                  08:00 – 11:00      13:00 – 15:00 hodin

Čtvrtek                zavřeno

Pátek                   08:00 – 11:00      13:00 – 15:00 hodin

Copyright © 2018 Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem