≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Co musím splňovat při používání kamer

Dobrý den,

V rámci naší série o GDPR problematice se tentokrát věnujeme Vašemu častému
dotazu o používání kamer a povinností z toho vyplývajících.

Kamerové sledování musí splňovat určitá pravidla:

*   Nesmí nadměrně zasahovat do soukromí.
*   Kamerový systém je možno použít zásadně v případě, kdy sledovaného
účelu nelze účinně dosáhnout jinou cestou (např. lepším zabezpečením
majetku).
*   Je třeba předem jednoznačně stanovit účel pořizování záznamů, který
musí korespondovat s důležitými, právem chráněnými zájmy správce (např.
ochranou majetku před krádeží). Záznamy tak mohou být využity pouze v
souvislosti se zjištěním události, která poškozuje tyto důležité, právem
chráněné zájmy správce.
*   Přípustnost využití záznamů pro jiný účel musí být omezena na významný
veřejný zájem, např. boj proti pouliční kriminalitě.
*   Dále je vyloučeno užití kamerového systému v prostorách určených k
ryze soukromým úkonům (např. toalety, sprchy).

MOŽNÉ ŘEŠENÍ: subjekt údajů má na výběr z alternativ, např. lze monitorovat
prostory šatny (skříněk) plaveckého stadionu za předpokladu, že je vymezen
prostor pro převlékání, který není kamerami sledován.

Správce musí dodržet povinnosti:

*   Je třeba stanovit lhůtu pro uchovávání záznamů – lhůta také musí
splňovat pravidla.
*   Doba uchovávání dat by neměla přesáhnout časový limit maximálně
přípustný pro naplnění účelu provozování kamerového systému.
*   Uchovávaná data by měla být uchovávána v rámci časové smyčky např. 24
hodin, pokud jde o trvale střežený objekt, nebo případně i dobu delší, v
zásadě však nepřesahující několik dnů, nejde-li o pořizování záznamů
policejním orgánem podle zvláštního zákona, a po uplynutí této doby
vymazána.
*   Pouze v případě existujícího bezpečnostního incidentu by měla být data
zpřístupněna orgánům činným v trestním řízení, soudu nebo jinému oprávněnému
subjektu.
*   Je třeba řádně zajistit ochranu snímacích zařízení, přenosových cest a
datových nosičů, na nichž jsou uloženy záznamy, před neoprávněným nebo
nahodilým přístupem, změnou, zničením či ztrátou nebo jiným neoprávněným
zpracováním.
*   Interní postupy a pravidla pro provoz kamerového systému a nakládání
se záznamy je vhodné upravit např. v provozním řádu objektu či bezpečnostní
směrnici.
*   Správce je povinen dokumentovat veškeré případy porušení zabezpečení
osobních údajů a řešit bezpečnostní incidenty.
*   Informovat subjekt údajů o užití kamerového systému.

Subjekt údajů musí být o užití kamerového systému a o tom kdo jej provozuje
v převážné většině případů vhodným způsobem informován. Správce musí umožnit
výkon dalších práv subjektu údajů, zejména právo na další informace o
zpracování osobních údajů a právo na námitku.

Copyright © 2024 Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem