≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Informace ohledně antigenního testování ve firmách

Vážení,

Hospodářská komora připravila přehled nejčastějších dotazů s vypracovanými odpověďmi. Při zpracování se vycházelo jednak z usnesení vlády č. 191 k podpoře provádění testů na onemocnění COVID-19 laickou osobou u společností podnikajících v ČR a OSVČ z prostředků fondů prevence zdravotních pojišťoven (vč. materiálu pro jednání vlády), tak z informací získaných od Ministerstva zdravotnictví.

Podotýkáme, že níže uvedené informace se vztahují k dobrovolnému testování ve firmách. Pokud by na základě probíhajících diskuzí vlády skutečně došlo k povinnému testování, budeme vás informovat a vynasnažíme se vám poskytnout všechny potřebné informace.

 

JAKÉ JSOU MOŽNOSTI ZAJIŠTĚNÍ ANTIGENNÍHO TESTOVÁNÍ ZE STRANY ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU?

 1. Závodní lékař – poskytovatel pracovně-lékařských služeb – testování ve firmě

Antigenní testování ve firmě bude prováděno prostřednictvím firemního závodního lékaře – poskytovatele pracovně-lékařských služeb (držitele oprávnění k poskytování zdravotních služeb).

Závodní lékař provede testování v jedné z níže uvedených variant:

 • Poskytovatel již má uzavřenu smlouvu (všeobecné praktické lékařství nebo pracovní lékařství).

Pokud nemá ordinaci v areálu firmy, tak požádá dle zákona o zdravotních službách o povolení o nové místo poskytovaní zdravotních služeb.

 • Poskytovatel nemá se zdravotními pojišťovnami uzavřenu žádnou smlouvu.

V souladu s organizačním opatřením VZP č. 54/2020 požádá pro potřeby úhrady o přidělení nesmluvního identifikačního čísla zařízení (IČZ) na emailové adrese VZP ČR testovani_covid@vzp.cz

 1. Smlouva s externím poskytovatelem zdravotních služeb – testování ve firmě

Smluvní externí poskytovatel zdravotních služeb zajistí pro zaměstnavatele testování zaměstnanců přímo v provozovně firmy.

 1. Testování mimo prostory firmy ve státem a zdravotními pojišťovnami garantované síti odběrových center, odběrových míst a antigenních odběrových center

Zaměstnavatel může odeslat své zaměstnance na testování do sítě stávajících odběrových center, odběrových míst a antigenních odběrových center. Aktuální seznam poskytovatelů provádějících antigenní testování je uveden na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, ale je možné využít i kterékoliv tam neuvedené poskytovatele, kteří tuto službu nabízejí.

 1. Testování mimo prostory firmy v ordinaci dalších poskytovatelů zdravotních služeb provádějících testování

Zaměstnavatel může odeslat své zaměstnance k testování do ordinací dalších poskytovatelů zdravotních služeb provádějících testování v tzv. sekundární síti poskytovatelů zdravotních služeb, kteří antigenní testování provádí ve svých ordinacích – praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, zubní lékaři, a další poskytovatelé provádějící testování.

Pro všechny uvedené varianty platí, že:

 • Úhrada bude provedena z veřejného zdravotního pojištění (prostřednictvím výkonu 99949)
 • Poskytovatel (závodní lékař ve variantě 1) bude napojen na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení.

 

JAKÁ MŮŽE BÝT FREKVENCE ANTIGENNÍHO TESTOVÁNÍ HRAZENÉHO Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ?

Antigenní testování hrazené z veřejného zdravotního pojištění poskytované pojištěncům zdravotní pojišťovny je možné v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR provádět 1krát za 3 dny.

 

LZE ZAJISTIT TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH A OSVČ PROSTŘEDNICTVÍM SAMOTESTOVÁNÍ?

Antigenní testování zaměstnanců ve firmě a u OSVČ může být dále prováděno i prostřednictvím samotestování.

 • Firma či OSVČ nakoupí samoodběrové testy a poskytne je zaměstnancům k provedení samotestování.
 • Zdravotní pojišťovny vytvoří preventivní program fondu prevence sloužící k odhalování onemocnění Covid 19 prostřednictvím příspěvku k úhradě samoodběrových testů, které zaměstnavatelé a OSVČ prokazatelně využijí pro pojištěnce příslušné pojišťovny.
 • Výše příspěvku na 1 pojištěnce bude nastavena ve výši skutečně uplatněných nákladů na pořízení samoodběrového testu, maximálně však 4 x 60 Kč za měsíc.
 • Firma či OSVČ vystaví jedenkrát za měsíc přehled zaměstnanců firmy či OSVČ (pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny), kteří absolvovali sebetestování, který následně předloží pojišťovně
 • Zdravotní pojišťovny jedenkrát za měsíc na základě přehledu zaměstnanců či OSVČ proplatí firmám či OSVČ náklady spojené s pořízením testu v maximální hodnotě výše uvedené.tj. ve výši skutečně uplatněných nákladů, maximálně však 4 x 60 Kč za měsíc.

Vzhledem k tomu, že u této varianty není zajištěno napojení firmy na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a není tak možné plnit všechna povinná a jednotná hlášení podle pravidel antigenního testování, je nutné:

 • Při pozitivitě provedeného antigenního testu laickou osobou zajistit bezprostřední informování (telefonicky, e-mailem) závodního lékaře (poskytovatele pracovně – lékařských služeb) nebo registrujícího praktického lékaře, který rozhodne o konfirmačním testu prostřednictvím RT-PCR testu a vystaví žádanku v ISIN.
 • Firma je povinna zajistit likvidaci potenciálně infekčního materiálu (použitých testů).

Bližší informace k bezpečné likvidaci použitých testů intenzivně komunikujeme s hygieniky.

 

JAKÉ ANTIGENNÍ TESTY PRO LAICKÉ TESTOVÁNÍ LZE VYUŽÍT?

Seznam antigenních testů, pro které vydalo ministerstvo výjimku podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. naleznete na tomto odkazu. Seznam bude průběžně aktualizován.

 

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI TESTY?

Konkrétní / detailní informace o testu jsou uvedeny v návodu k použití u jednotlivých testů a nelze je zobecnit.

Lze však uvést, že výjimky jsou udělovány pouze pro testy, které umožňují alespoň jeden z následujících způsobů odběru vzorku laickou osobou:

 • výtěr z přední části nosu
 • sliny (tzv. plivací test)
 • výtěr ze zadní strany dutiny ústní

 

Přesný postup, jak mají firmy a OSVČ postupovat při provádění samodběrových testů a při vystavení přehledu zaměstnanců či osob (pojištěnců), kteří absolvovali testování, připraví zdravotní pojišťovny ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví v pondělí 1. března 2021. V této souvislosti doporučujeme sledovat webové stránky příslušného rezortu.

V souvislosti s testováním Hospodářská komora důrazně apelovala na vládu, aby nastavila vhodný právní rámec, který by nemohl být poté zrušen soustavou nezávislých soudů.

Aktuální informace budou průběžně publikovány na www.komora.cz, www.komoraplus.cz.

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví,

 

Arlena Nikoličová

pověřená ředitelka OHK UL

Copyright © 2021 Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem