≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Souhrn informací k aktuálním tématům (16.3.2022)

Vážení kolegové,

je zcela zjevné, že prožíváme největší válečnou, migrační, ekonomickou, surovinovou krizi na území evropského kontinentu od druhé světové války. Tato krize dopadá přímo i nepřímo na celou naši společnost. Kvůli lepší orientaci jsme pro vás zpracovali strukturovaný komplexní přehled informací, který je doplněn o naše stanoviska a aktivity na pomoc krizí zasaženým podnikatelům.

·      Legislativa

Již v předešlé zprávě jsem vás informoval o souboru novel přezdívaných Lex Ukrajina. Lex Ukrajina byla schválena vládou dne 9. března 2022. V současné době tři z návrhů zákonů již prošly urychleným schvalovacím procesem ve sněmovně a jsou zařazeny na pořad 23. schůze Senátu (od 17.3.2022). Konkrétně jde o:

o  návrh zákona o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny (senátní tisk č. 215);

o  návrh zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny (senátní tisk č. 214);

o  návrh zákona o zvláštních pravidlech v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny (senátní tisk č. 216);

o  návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s podporou Ukrajiny (sněmovní tisk 173), je navržen na pořad 16. schůze PSP od 22. března 2022).

Opoziční poslanci za ANO předložili návrhy zákonů, které dle jejich názoru mají řešit ceny energií a tzv.  energetickou chudobu.

o  Prvním je  sněmovní tisk 153 – novela zákona o podporovaných zdrojích energie.

o  Druhým je sněmovní tisk 154 – novela zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

o  Třetím je sněmovní tisk 158 – novela zákona o dani z přidané hodnoty.

Ve všech případech se jedná o návrhy, které byly předloženy již minulou vládou. HK ČR doporučila vládě ke všem třem návrhům vydat negativní stanovisko, protože v případě sněmovního tisku (dále jen „ST“) 153 by šlo o diskriminační opatření významně znevýhodňující podnikatele, v případě ST 154 by prostředky Modernizačního fondu místo na zlepšení energetické soběstačnosti a transformace energetiky i českého průmyslu byly v podstatě jen okamžitě spotřebovány bez jakéhokoliv přínosu pro budoucí rozvoj ekonomiky a v případě ST 158, kdy je navrhována nulová DPH, HK ČR upozornila, že návrh není v souladu s harmonizovaným daňovým právem EU a že existuje riziko dodatečného zrušení i případného již schváleného osvobození od DPH.

·      Účast zástupců HK ČR na jednání s místopředsedou vlády ke strategii nastavení postupů pro úspěšné zvládnutí migrační krize

V pátek 11. března 2022 proběhlo jednání, jehož cílem byla příprava budoucích nutných kroků ke strategickému střednědobého a dlouhodobému výhledu postupu zvládání současné migrační krize v návaznosti na vojenský konflikt na Ukrajině. Diskuse byla vedena jak v oblasti sociální péče, vzdělávání, rodinné politiky, tak i samozřejmě k problematice uplatnění na trhu práce a zaměstnanosti. Právě pro poslední zmíněnou oblast HK ČR ocenila legislativní návrhy formou Lex Ukrajina zajišťující co nejrychlejší zapojení občanů Ukrajiny na českém trhu práce.

Pracovní materiál, který byl předmětem pátečních diskusí, byl v pondělí předložen ústřednímu krizovému štábu. Další setkání k tématu za účasti HK ČR bude následovat nejpozději do 21. března 2022. Očekáváme, že k výše uvedeným oblastem strategie postupů vzniknou pracovní skupiny, do kterých bude HK ČR nominovat odborné zástupce.

·      Účast zástupců HK ČR na jednání pracovního týmu RHSD pro zaměstnávání zahraničních pracovníků

Zástupci HK ČR se v úterý 15. března zúčastnili jednání pracovního týmu RHSD k tématu zaměstnávání zahraničních pracovníků. S ohledem na aktuální dění byla veškerá pozornost zaměřena na Ukrajinu, respektive na migrační vlnu způsobenou válečným konfliktem a její dopady na ČR. MV ČR jako hostitelský resort daného setkání pracovního týmu na program jednání zahrnulo prezentaci a aktuální výstupy z činnosti krajských asistenčních center pomoci Ukrajině. Přestože si jsme vědomi abnormálního tlaku na MV ČR a další zapojené subjekty v rámci řešení základních aktivit spojených s přílivem uprchlíků, budeme znovu žádat o diskusi vedoucí k nalezení řešení, jak co nejrychleji nahradit kvalifikované pracovníky z Ukrajiny, kteří reagovali na povolávací rozkazy z důvodu válečného konfliktu.

·      Pracovnělékařské prohlídky uprchlíků

V minulém sdělení jsem vás informoval o možných komplikacích souvisejících s tím, že poskytovatel pracovnělékařských služeb odmítne občanovi Ukrajiny ucházejícímu se o zaměstnání provést vstupní prohlídku do zaměstnání z důvodu, že nemá výpis z dokumentace od registrujícího praktického lékaře. S potěšením vás nyní mohu informovat, že naše společná iniciativa se Svazem obchodu a cestovního ruchu a Sdružením praktických lékařů ČR byla Ministerstvem zdravotnictví vyslyšena.

Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s očekávaným vyšším zájmem o vstupní lékařské prohlídky uchazečů o zaměstnání například z Ukrajiny vydalo doporučený postup pro poskytovatele pracovnělékařských služeb a registrující poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost zajišťující provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci při vstupní lékařské prohlídce uchazečů o zaměstnání. Předmětný dokument naleznete na webových stránkách MZ ČR ZDE. Doplňuji, že MZ ČR v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, včetně lůžkové péče, vydává a bude vydávat další doporučení, která by měla korelovat a navazovat na nyní přiložené doporučení.

·      Tržiště pracovních míst

HK ČR společně s dalšími zaměstnavatelskými svazy a vládní agenturou Czech Invest finalizuje technické řešení platformy, která má ambici propojit zaměstnavatele s uchazeči o zaměstnání z řad občanů Ukrajiny, kteří přichází do ČR z důvodu válečného konfliktu. HK ČR ve snaze rychle a účinně pomoci upřednostnila zapojení do jednotné a centralizované platformy namísto potencionálního vzniku několika různých řešení. Očekáváné spuštění a ostrý provoz platformy je plánován v průběhu tohoto týdne.

·      Digitální SOS wallet karta

Hospodářská komora adresovala ministru vnitra Vítu Rakušanovi nabídku k využití speciální digitální karty, která by umožnila českým úřadům či humanitárním organizacím rozesílat na mobily uprchlíků důležitá upozornění, informace o dopravě, ubytování nebo telefonní čísla, kam se mohou obracet pro pomoc. Aplikaci vyvinula Nula advisory ve spolupráci s Hospodářskou komorou a společností Your Pass.

Tuto informační platformu pro ukrajinské občany postižené válečným konfliktem považuji za velmi užitečnou z toho důvodu, že uprchlíci po překročení hranic mohou získat nejdůležitější informace na jednom místě, při příchodu do země si nahrají digitální kartu do mobilu skrze QR kód nebo odkaz. Českým úřadům by umožnila hromadnou komunikaci s válečnými uprchlíky nejen teď, ale i v dalších týdnech a měsících. Digitální kartu by si mohli uživatelé sdílet i mezi sebou, nemá vysoké nároky na datový přenos. Ke stažení bude zdarma.

Hospodářská komora je připravena ji nabídnout i asistenčnímu centru v Praze a dalších krajích. Jako další přidanou hodnotu máme připravenou funkcionalitu online poradenství formou chatu a přesměrování držitele karty na kontaktní centrum telefonních operátorů.

Tisková zpráva s dalšími informacemi je vám k dispozici ZDE.

·      Webinář na téma: Řízení kybernetické bezpečnosti ve firmě není pro ajťáky!

V reakci na skokový nárůst kybernetických útoků připravujeme na 13. dubna 2022 webinář s názvem Řízení kybernetické bezpečnosti ve firmě není pro ajťáky! určený vedoucím pracovníkům firem (nikoliv lidem z IT), na kterém experti ukáží strategické postupy, jak minimalizovat případné ztráty a jak jim předcházet. V rámci webináře se mj. dozvíte odpovědi na následující otázky:

o   Jak předem minimalizovat případné škody?

o   Co dělat, když k nastane útok?

o   Platit útočníkům výpalné za zablokovaná/odcizená data?

o   Jak po útoku co nejdříve a bezpečně znovu rozjet fungování firmy?

Bližší informace k webináři vč. registrace zveřejníme na komorovém webu během příštího týdne. Pro členy bude samozřejmě zvýhodněné (symbolické) vstupné.

·      Série seminářů MPO v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině

Oceňuji MPO, že organizuje velmi užitečné semináře k vysoce aktuálním tématům z pohledu podnikatelské sféry. Mezi témata patří např. aktuální podmínky obchodu s Ruskou federací, finanční a makroekonomické aspekty sankčních režimů vůči Rusku a Bělorusku či možnosti ukončení podnikání v Ruské federaci a Bělorusku (uskuteční se ve čtvrtek 17. 3. 2022, informace k registraci ZDE).

·      Podnikatelská poradna

S Vašimi dorazy ohledně situace na Ukrajině se neváhejte obracet na podnikatelskou poradnu HK ČR, kde se snažíme v rámci svých možností a kompetencí zodpovídat jednotlivé dotazy. Na dotazy odpovídáme ve spolupráci s advokátními kancelářemi ARROWS ETL Global, Becker & Poliakoff, HAVEL & PARTNERS, PADĚRA & PARTNEŘI, AK VINDICTA a technologickým partnerem NEWPS.CZ.

Oceňuji také práci krajských a okresních hospodářských komor, které plní informační roli, poskytují poradenský servis, aktivně jednají s územními samosprávnými celky a vykonávají mnoho dalších aktivit na podporu nejen podnikatelů a živnostníků ve svém regionu, ale také pomáhají uprchlíkům z Ukrajiny. Totéž platí i pro naše začleněná společenstva, která se podílejí na zajištění ubytování, potravinových sbírkách, zdravotnické pomoci či dodávkách potřebného vojenského materiálu.

V návaznosti na uvedené lze vyzdvihnout např. aktivitu Asociace hotelů a restaurací České republiky, která poskytla rodinám prchajícím z válkou zasažené Ukrajiny celkem zdarma 4000 lůžek v hotelech a penzionech po celé republice na dobu jednoho měsíce. Tato kapacita byla již počátkem března předána k distribuci Správě uprchlických zařízení MV ČR. Kromě toho řada hoteliérů pomáhá s ubytováním zdarma také napřímo, mimo AHR ČR, zde bylo poskytnuto již přibližně 6000 lůžek rovněž zdarma. Celková hodnota pomoci v nákladech bude činit přibližně 150 milionů korun. Za zmínku nepochybně stojí také pomoc v celkové hodnotě 126 milionů Kč, kterou poskytly jednotlivé obchodní řetězce sdružené ve Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR za prvních 14 dnů od napadení Ukrajiny. Jedná se nejen o finanční dary, ale také o přímou potravinovou podporu a základní hygienické prostředky pro ukrajinské uprchlíky. Česká asociace farmaceutických firem zase ve spolupráci s MZ ČR vyslala na Ukrajinu první várku s půl milionem balení léků.

Jsem si vědom, že aktivit na podporu a pomoc Ukrajině a jejím občanům je mnohem více, proto budeme rádi, když s námi budete sdílet tyto informace. Vzájemná informovanost nám pomůže nejen ke vzájemné koordinaci, ale také pro inspiraci a sdílení příkladů dobré praxe.

S ohledem na nebývale zhoršenou geopolitickou situaci, která se odráží v ekonomice celé země, a vzhledem k dynamickému vývoji ve společnosti potřebujeme znát vývoj ve firmách, a proto byla včera členům rozeslána anketa „Aktualizovaný barometr“Zapojením se do šetření členové pomohou HK ČR kvalifikovaně analyzovat stav ekonomiky a tvořit kvalitní prognózy, a dávat tak zpětnou vazbu vládě přímo z podnikatelského terénu. Výsledky předchozí bleskové ankety cílené na zaměstnavatele zapojené prostřednictvím HK ČR do Programu kvalifikovaný zaměstnanec zaměstnávání cizinců naleznete ZDE.

 

Výsledky našich jednání i aktuální informace – nejen k dopadům válečného konfliktu na Ukrajině na české podnikatele – můžete také sledovat na www.komora.czwww.komoraplus.cz či v pravidelném Newsletteru HK ČR.

Tuto informaci jsme rozeslali i na členskou základnu.

S úctou,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz

Copyright © 2022 Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem