≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Stanovisko Okresní hospodářské komory Ústí nad Labem k návrhu zadání Územního plánu Ústí nad Labem

Na základě žádosti podnikatelské veřejnosti se představenstvo OHK UL na svém zasedání dne
27. 09. 2021 zabývalo problematikou podkladů zadání nového Územního plánu Ústí nad Labem.

Zaměstnavatelé se obávají, aby některé možné změny v novém územním plánu nezpůsobily další odliv
kvalitních zaměstnanců z Ústí nad Labem, zánik současných prosperujících urbanizovaných oblastí
a nezbytných míst k rekreaci.

Představenstvo nesouhlasí s návrhem zadání Územního plánu Ústí nad Labem tak, jak je
zveřejněn na webových stránkách Magistrátu města Ústí nad Labem, a to v oblasti vybudování nového
komunikačního systému. Tento nový komunikační systém zdevastuje část čtvrti Klíše, rekreační
oblast Střížovického vrchu, vrchu Holoměř a Mánesových sadů, dále zhorší životní podmínky
obyvatel v sídlišti Pod Holoměří a žáků ZŠ Vinařská. Představenstvo OHK UL žádá na základě tvrzení
zastupitelky Ing. Fialové (hnutí ANO), která na zastupitelstvu dne 13. 09. 2021 řekla, že jako podklad
pro zadání zpracování územního plánu zůstává pouze problémová mapa stávajících komunikací a ne
ostatní podklady tzv. nové komunikační sítě, aby došlo k uklidnění situace mezi obyvateli. Prosíme
zastupitelstvo města Ústí nad Labem, aby přijalo tento krok:

• Zastupitelstvo města Ústí nad Labem přijme usnesení, že nedojde k devastaci čtvrti Klíše,
rekreační oblasti Střížovického vrchu, vrchu Holoměř, Mánesových sadů a zhoršení životních
podmínek obyvatel v sídlišti Pod Holoměří a žáků ZŠ Vinařská výstavbou nové komunikační
sítě a nových tunelů. Návrhy této výstavby nejsou realistické (zastupitelka Ing. Fialová – hnutí
ANO – zastupitelstvo 13. 09. 2021) a stejně neprojdou (zastupitel Ing. Tošovský – ODS –
zastupitelstvo 13. 09. 2021). Přesto jsou tyto návrhy stále obsaženy v materiálu „Podkladové
studie požadované zastupitelstvem města Ústí nad Labem“ – „Základní komunikační systém
a jeho fungování“, a to v mapách nazvaných Maximální varianta a Realistická varianta
(viz https://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/sprava-mesta/magistrat/odbory-oddeleni/odbor-uzemniho-planovani-stavebniho-radu/novy-uzemni-plan-mesta-usti-nad-labem.html).

­ Žádné jiné podkladové materiály nebyly zpracovány a pořád hrozí možnost, že budou
nakonec tyto komunikace a tunely devastující výše zmíněné oblasti do územní plánu
zahrnuty.

Představenstvo OHK UL žádá zastupitele, aby tímto usnesením ubezpečili veřejnost, že
nedojde k výstavbě takto pojatých nových komunikací.

­ Představenstvo OHK UL podporuje petici „Za záchranu Klíše, Mánesových sadů,
Střížovického vrchu, vrchu Holoměř a bydlení v sídlišti Pod Holoměří a proti budování
nové silniční sítě“ umístěnou na těchto webových stránkách:
▪ https://www.petice.com/za_zachranu_klise_manesovych_sadu_strizovickeho_
vrchu_vrchu_holomer_a_sidliste_pod_holomeri
▪ https://www.facebook.com/groups/4263568997095366/permalink/42827735
45174911/
(popř. do vyhledávače na FB zadat záchrana Klíše)
a doporučuje občanům, aby do doby, dokud se definitivně nezamítne hrubý zásah do krajiny
a urbanizované části čtvrti Klíše, sídliště Pod Holoměří a Mánesových sadů, využívali svého
petičního práva (viz Příloha č. 1 – petice a mapa plánovaných komunikací a tunelů).

V Ústí nad Labem dne 28. 09. 2021

Mgr. Jiří Kalach,
předseda OHK UL

Copyright © 2021 Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem